Trường Đại học Luật Huế

Trường Đại học Luật Huế

Địa chỉ: Tự Đức, An Tây, Thành phố Huế

Lịch sử xây dựng và phát triển Trường Đại học Luât - Đại học Huế trải qua các giai đoạn khác nhau. Tiền thân là Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế (từ năm 1957), từ năm 1975 đến 1990 Đại học Huế tạm dừng đào tạo ngành Luật. Tiếp đến ngày 19/11/1990, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học) ban hành Quyết định số 304/TCCB thành lập Tổ Pháp lý, sau đó đổi tên thành Bộ môn Pháp lý. Ngày 26/01/2000, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn pháp lý. Cơ cấu khoa Luật gồm ba bộ môn: Luật Hành chính - Nhà nước, Luật Tư pháp - Dân sự và Luật Kinh tế - Quốc tế. Quá trình xây dựng, đội ngũ Khoa Luật phát triển ngày càng lớn mạnh. Để đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và tiền đề cho thành lập Trường Đại học Luật- Đại học Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2009, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 868/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế trên cơ sở tách Khoa Luật  từ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Luật đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Để tái thành lập lại trường Đại học Luật thuộc Viện Đại học Huế trước đây và đào tạo nguồn nhân lực pháp lý có chất lượng cao phục vụ kịp thời sự phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, mở rộng hợp tác quốc tế, ngày 03 tháng 03 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.