Trường Đại học Dân lập Phú Xuân

Trường Đại học Dân lập Phú Xuân

Địa chỉ: 6a Nguyễn Tri Phương, Thành Phố Huế

Trường Đại học Phú Xuân được thành lập theo Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg ngày 11/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ và ngay từ trong đề án thành lập trường, Trường đã khẳng định được trọng trách của mình trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ đó, vấn đề cần phải xác lập sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường cũng đã được đề cập đến. Qua các lần dự thảo, sửa đổi, bổ sung, sứ mạng và mục tiêu của Trường Đại học Phú Xuân chính thức được Hội đồng quản trị thông qua vào ngày 29/6/2010 tại Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐQT và ban hành tại Quyết định số 486/2010/QĐ-DPX ngày 09/11/2010 của Hiệu trưởng. Đến nay, sứ mạng của trường được xác định rõ ràng, đó là “Trường ĐHDL Phú Xuân là cơ sở đào tạo đa ngành đa cấp, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung – Tây Nguyên, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục của Đảng và Nhà nước”. Với các mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra cụ thể như sau:
- Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo người học được đào tạo có kiến thức khoa học cập nhật, vững vàng ; có phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo và trình độ tư duy sáng tạo, NCKH độc lập, được các cơ sở tuyển dụng lao động đánh giá tốt.
- Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến, có năng lực NCKH. Phấn đấu đến năm 2015, GVCH của trường có 80% thạc sĩ, 10% tiến sĩ; đến năm 2020 đạt 100% thạc sĩ, 20% tiến sĩ (ở tất cả các ngành đang đào tạo).
- Từ năm học 2013 – 2014, thực hiện phương pháp dạy học theo hệ thống tín chỉ với phương châm “dạy cách học, phát huy tính chủ động của người học”. Các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh và thích ứng hội nhập toàn cầu.
- Tiếp tục thực hiện chế độ đào tạo liên thông: trung cấp, cao đẳng, đại học cho những ngành học mà trường đã có đủ 3 cấp học và đào tạo văn bằng 2 cho những ngành mà xã hội có nhu cầu. Phấn đấu sau năm 2015 có hệ đào tạo sau đại học.
- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và những vấn đề xã hội.
- Tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ hoạt động đào tạo; khai thác tối đa các lợi ích từ hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của trường.
- Thực hiện kiểm định chất lượng trường đại học và các giải pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của trường qua từng giai đoạn.
- Thực hiện tin học hoá công tác quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu chính quy, hiện đại, tiết kiệm kinh phí và lao động.
- Xúc tiến nhanh các dự án xây dựng trường theo chuẩn trường đại học, phấn đấu sau năm 2015 trường có diện tích 30ha; đảm bảo có đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ cho mọi hoạt động của trường.
- Phấn đấu có tích lũy để tăng cường cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.