Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trường Cao Đẳng Múa Việt Nam (sau gọi tắt là trường) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, diễn viên, huấn luyện, biên đạo có trình độ cao đẳng và trung cấp về nghệ thuật múa; sưu tầm, nghiên cứu, giữ gìn và phát triển nghệ thuật múa truyền thống của các dân tộc Việt Nam và tiếp thu tinh hoa nghệ thuật múa của các nước trên thế giới.

Trường Cao Đẳng Múa Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 2973/QĐ-BVHTTDL ngày 07/7/2008 của Bộ Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch; Quyết định số 1646/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2001 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo; Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.        

Trường Cao Đẳng Múa Việt Nam chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo nguồn kinh phí sự nghiệp do nhà nước cấp, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng, có con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quyết định của pháp luật.