Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao

Địa chỉ: 69 Chùa Láng, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Học viện Ngoại giao (tên tiếng Anh: Diplomatic Academy of Vietnam), là trường đại học đào tạo chuyên ngành ngoại giao duy nhất ở Việt Nam, là cơ quan sự nghiệp tương đương cấp tổng Cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, cùng với Ủy ban Biên giới quốc gia, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 và Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ, cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao bao gồm các Đơn vị sau:
- Viện Biển Đông;
- Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao;
- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ đối ngoại (FOSET);
- Trung tâm Thông tin, Tư liệu;
- Văn phòng;
- Phòng Quản lý Khoa học;
- Phòng Đào tạo;
- Phòng Công tác chính trị, quản lý sinh viên;
- Khoa Sau Đại học;
- Khoa Lý luận Chính trị;
- Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao;
- Khoa Kinh tế Quốc tế;
- Khoa Luật Quốc tế;
- Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại;
- Khoa Tiếng Anh;
- Khoa Tiếng Pháp;
- Khoa Tiếng Trung Quốc.