Có cần lập tổ xây dựng kế hoạch khi lựa chọn nhà thầu không?

Cập nhật: 20/06/2017 | Lượt xem : 1629

Hỏi: Điều 76, Điều 78 Luật Đấu thầu có quy định nhiệm vụ của tổ chuyên gia và tổ thẩm định đấu thầu, tuy nhiên lại không thấy đề cập đến việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu.

Vậy, tôi xin hỏi có cần thiết lập tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu hay không?

Điều 76 và Điều 78 của Luật Đấu thầu có quy định rõ nhiệm vụ của tổ chuyên gia và
tổ thẩm định trong đấu thầu. Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngoài ra, xin cho tôi biết các thành viên của tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu cần phải có những điều kiện gì? Thành viên của tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu có thể là thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ thẩm định đấu thầu hay không? Tôi có thể giao nhiệm vụ xây dựng dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xây dựng hồ sơ mời thầu cho một tổ chuyên gia đấu thầu được không?

Nguyễn Xuân Thủy (Bắc Ninh)

Trả lời

Pháp luật đấu thầu không có quy định nào về tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như điều kiện đối với thành viên của tổ này.

Việc lập, trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực phải thực hiện theo quy định từ Điều 33 đến Điều 37 của Luật Đấu thầu và Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Ngoài ra, nhiệm vụ của tổ chuyên gia và tổ thẩm định trong đấu thầu đã được quy định rõ tại Điều 76 và Điều 78 trong Luật Đấu thầu.