Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP Hồ Chí Minh

Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 10 đường 3 tháng 2, Quận10, TP. Hồ Chí Minh

Các đơn vị tại Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh bảo đảm thực hiện công tác giảng dạy, quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Hiện nay, Cơ sở Học viện đang quản lý 24 lớp đại học chính quy với tổng số 2.036 sinh viên; 51 lớp đại học chính hình thức vừa làm vừa học với tổng số 6.464 học viên; 09 lớp cao học với hơn 400 học viên. Trong năm 2013, đã mở 37 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước với 3.133 học viên. Ngoài ra, Cơ sở Học viện còn mở nhiều lớp chuyển đổi kiến thức để thi cao học hành chính, lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo các chuyên đề cho các địa phương.

Các giảng viên của các bộ môn thực hiện triển khai đa dạng, có chất lượng nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng với số lượng lớn các lớp, các khóa; tham gia xây dựng, đổi mới chương trình, giáo trình của hệ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, đặc biệt là Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản lý công và thạc sỹ Chính sách công.Các bộ môn đã được quan tâm, khuyến khích, ủng hộ mạnh mẽ trong việc cử giảng viên đi học nâng cao trình độ bậc đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; tham dự các đoàn công tác khảo sát tiếp thu kinh nghiệm trong nước và nước ngoài; hướng nghiệp, tạo môi trường cho các giảng viên trẻ rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ.

Hoạt động khoa học tại Cơ sở Học viện nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo Học viện cũng như sự tham gia tích cực của cán bộ, giảng viên, sinh viên tại Học viện và các nhà quản lý, nhà khoa học ngoài Học viện. Chất lượng và số lượng các hoạt động khoa học tại Cơ sở Học viện ngày càng được nâng cao; hình thức của các hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu đề tài khoa học, mà còn thể hiện một cách phong phú thông qua ấn phẩm Tập san Quản lý nhà nước, hội thảo khoa học, các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu. Cơ sở Học viện đã tiến hành phối hợp với các chuyên gia, tổ chức quốc tế tổ chức các hoạt động khoa học góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khoa học tại cơ sở, đồng thời tạo điều kiện nâng cao năng lực nghiên cứu, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu.